Nội dung

 • 1 Chí công vô tư là gì?
 • 2 Khái niệm chí công vô tư
 • 3 Ý nghĩa của chí công vô tư
  • 3.1 Đối với tập thể
  • 3.2 Đối với cá nhân
 • 4 Biểu hiện của chi công vô tư
 • 5 Ví dụ về chí công vô tư
 • 6 Ca dao, tục ngữ về chí công vô tư

Chí công vô tư là gì?

Trả lời:

Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vò, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

Chí công vô tư là gì?
Chí công vô tư là gì?

Khái niệm chí công vô tư

Chí công vô tư vừa là một bộ phận hình thành đạo đức cánh mạng, vừa là phẩm chất cần có ở một người trong tất cả các hoạt động thực tiễn. Trong đó:

Chí công là rất mực công bằng, công tâm; vô tư là không được có lòng riêng, thiên tư đối với người với việc, hay nói cách khác là ” làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”.

Như vậy, có thể hiểu chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung trên lợi ích cá nhân. Đây cũng là một trong các phẩm chất đạo đức cần có của một người cán bộ, đảng viên. Trong đạo đức cánh mạng, chí công vô tư là luôn vì mọi người, luôn đặt lợi ích của Đảng, của tổ quốc, của nhân dân lên hàng đầu; khi khó khăn thì đi trước, hưởng thụ sau; không tham tiền tài, địa vị, danh vọng, chỉ có một mục đích cao nhất là làm sao để cuộc sống của nhân dân no đủ, hạnh phúc, đất nước phồn vinh.

Ý nghĩa của chí công vô tư

Đối với tập thể

Chí công vô tư là phẩm chất quan trọng đem lại lợi ích tập thể và cộng đồng xã hội. Mỗi người đều xem trọng lợi ích tập thể là nên tảng cơ bản để giúp cho tập thể phát triển bền vững. Từ đó, góp phần xây dựng một đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo mục tiêu mà Đảng và nhà nước ta đã đề ra.

Đối với cá nhân

Chí công vô tư góp phần rất lớn đối với quá trình học tập, làm việc và rèn luyện của mõi người. Trước hết, rèn luyện chí công vô tư góp phần vào quá trình tu dưỡng đạo đức, hoàn thiện phẩm chất. Từ đó, phẩm chất chí công vô tư là điều kiện tiên quyết để tạo lòng tin đối với mọi người xung quanh. Những người có phẩm chất này nhận được sự tin cậy, kính trọng, có uy tín cao trong tập thể và cộng đồng. Từ đó, đòi hỏi mỗi người cần có ý thức tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tính chí công vô tư. Trong quá trình học tập rèn luyện, làm việc chúng ta cần ủng hộ người có phẩm chất chí công vô tư. Đồng thời phê phán những hành động vụ lợi cá nhân, thiếu công bằng trong mọi công việc.

Biểu hiện của chi công vô tư

Trái với chí công vô tư là những hành động đặt lợi ích cá nhân trên lợi ích tập thể, giải quyết công việc chỉ biết suy nghĩ đến cái lợi của mình. Những hành vi thể hiện sự trái với chí công vô tư có thể là :

– Thiên vị những người có mối quan hệ thân thiết

– Những quy định khi xây dựng nội quy luôn tạo ra những quy định có lợi cho mình.

– Lợi dụng quyền hạn, chức vụ của mình để bao che cho những người vi phạm.

– Không xử phạt sai phạm của những người thân với mình.

– Phân chia công việc không đồng đều (bản thân mình làm những công việc nhẹ nhàng còn người khác làm việc nặng nhọc)

– Lợi dụng chức vụ quyền hạn làm việc bất lợi cho người khác

Như vậy người có hành vi làm việc luôn nghĩ đến cái lợi ích về bản thân, làm những người thân thiết thì biểu hiện của trái với chí công vô tư. Những hành động như vậy là vi phạm đạo đức và vi phạm cả pháp luật với những người có chức vụ trong đơn vị sự nghiệp. Vậy nên mỗi người đều cần có đức tính chí công vô tư trong mọi hoạt động của đời sống nhất là những người làm việc có chức vụ trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước và tư nhân.

Biểu hiện của chí công vô tư
Biểu hiện của chí công vô tư

Ví dụ về chí công vô tư

Ví dụ 1: An và Hồng là đôi bạn thân nhưng Hồng là người ham chơi và luôn làm những điều nguy hiểm. Thấy vậy An khuyên Hồng đừng làm những việc như vậy, nhưng Hồng không nghe. Bởi vậy An phải nói chuyện đó với gia đình Hồng biết để có biện pháp ngăn cản Hồng. An làm vậy là hiểu được việc đúng sai và mong muốn Hồng tốt lên.

Ví dụ 2: Cô Nga là giáo viên dạy môn văn của lớp C, trong lớp C có bạn Nhàn là cháu của cô Nga. Nhưng không cô Nga rất phân minh trong học tập cũng như trong mối quan hệ gia đình. Cô không bao giờ thiên vị bạn Nhàn để được điểm cao mà luôn cho điểm công bằng. Hơn nữa khi bạn Nhàn sai cô Nga sẽ nghiêm khắc hơn.

Ví dụ 3: Trưởng thôn D có người con trai H, anh H là người nghịch ngợm và luôn trộm những đồ vặt của người dân. Dù người dân biết nhưng cũng không có bằng chứng và không thể nói được. Ông D biết chuyện như vậy đã nói con trai mình nhưng anh H lại cho rằng mình được làm như vậy. Ông D đã lên cơ quan xã để trình báo sự việc để cơ quan giải quyết và có biện pháp mạnh với H. Ông D đã chí công vô tư trong công việc của mình.

Ví dụ 4: Ông Hải là trưởng phòng công ty D, khi trong phòng có vi phạm về giờ giấc đi làm thì ông Hải luôn nhắc nhở mọi người và phạt với trường hợp vi phạm nặng. Ông Hải muốn chấn chỉnh mọi người làm việc phải nghiêm minh, tuân thủ quy định của công ty. Ông Hải luôn mong muốn công ty có văn hóa tốt thì công việc mới có thể làm tốt được.

Ví dụ 5: Khoa là lớp trưởng lớp D, ai trong lớp cũng biết Khoa không thích bạn Đăng vì hai người có xích mích từ trước. Trong một lần tổ chức họp lớp đưa ra ý kiến về việc tổ chức một buổi sinh nhật bất ngờ cho cô giáo. Mọi người trong lớp bàn bạc sôi nổi và Đăng đã đưa ra ý kiến được nhiều người đồng tình. Khoa dù rất ghét Đăng nhưng thấy ý kiến được nhiều bạn hưởng ý nên Khoa đã quyết định làm theo ý kiến Đăng đưa ra. Khoa đã công tư phân minh trong công việc của lớp.

Những ví dụ về chí công vô tư trên đây là những ví dụ thể hiện phẩm chất chí công vô tư của mọi người xung quanh mà các bạn dễ dàng thấy được. Đây là những hành động thể hiện bạn là người quân tử, biết công tư phân minh và sẽ được nhiều người tin tưởng hơn.

Tìm hiểu chí công vô tư trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Quản Trọng, nhà chính trị, nhà tư tưởng lớn của Trung Quốc thời Xuân Thu viết trong sách Quản Tử của mình: “Phong vũ chí công nhi vô tư” nghĩa là “gió mưa rất công bình và không thiên vị”, nói lên tính khách quan của thế giới tự nhiên.

Trong Hán ngữ, “chí công vô tư” đồng nghĩa với “đại công vô tư”. Bản dịch chữ Hán Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của BCHTƯ Đảng (NXB Thế Giới, Hà Nội, 2008) đều dịch “chí công vô tư” là “đại công vô tư”. Ta có thể hiểu “chí công vô tư / đại công vô tư” có nghĩa là: Khách quan, công bình, chính trực; không thiên vị, không tự tư, tự lợi; mọi hành động đều vì đại nghĩa, vì lợi ích chính đáng của nhân loại, quốc gia, dân tộc, cộng đồng là trên hết.

Thấm nhuần tinh hoa văn hóa Phương Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu sâu sắc giá trị của tinh thần “chí công vô tư” để tự rèn luyện cho bản thân mình, đồng thời xem đây là một trong những phẩm chất quan trọng của đạo đức cách mạng, cần phải giáo dục cho cán bộ, Nhân dân. Thông qua Hồ Chí Minh, trên tinh thần kế thừa có chọn lọc và phát triển, “chí công vô tư” có nội dung và ý nghĩa mới, phù hợp với mục tiêu, lý tưởng của cuộc cách mạng do Người lãnh đạo.

Luận điểm “chí công vô tư” trong tác phẩm Đường Cách Mệnh (1927), Người nêu lên 23 điều thuộc về phẩm chất mà người cán bộ cách mạng cần phải có; trong đó, điều thứ 8 là: “Vị công vong tư”, có nghĩa là “vì việc công quên việc riêng tư”; vì thế, nó đồng nghĩa với “chí công vô tư”. Việc công lớn nhất ở thời điểm này chính là sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân Pháp. Từ đó trở đi, Hồ Chí Minh nhắc lại nhiều lần phẩm chất “chí công vô tư” cho đến lúc qua đời. Người viết trong Di chúc: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Trước khi từ giã cõi đời, căn dặn về Đảng, về đạo đức của cán bộ, đảng viên, Bác vẫn không quên phẩm chất chí công vô tư!

Chí công vô tư trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Chí công vô tư trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh viết về cách rèn luyện đạo đức cách mạng, phẩm chất chí công vô tư như sau:

“Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ càng ngày càng ít, mà những tính tốt như sau ngày càng thêm.

Nói tóm tắt, tính tốt ấy gồm có năm điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm.

a) NHÂN là thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào. Vì thế mà kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân dân. Vì thế mà sẵn lòng chịu cực khổ trước mọi người, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ. Vì thế mà không ham giàu sang, không e cực khổ, không sợ oai quyền. Những người đã không ham, không e, không sợ gì thì việc gì là việc phải họ đều làm được.

b) NGHĨA là ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có việc gì phải giấu Đảng. Ngoài lợi ích của Đảng, không có lợi ích riêng phải lo toan. Lúc Đảng giao cho việc, thì bất kỳ to nhỏ, đều ra sức làm cẩn thận. Thấy việc phải thì làm, thấy việc phải thì nói. Không sợ người ta phê bình mình, mà phê bình người khác cũng luôn luôn đúng đắn.

c) TRÍ vì không có việc tư túi nó làm mù quáng, cho nên đầu óc trong sạch, sáng suốt. Dễ hiểu lý luận. Dễ tìm phương hướng. Biết xem người. Biết xét việc. Vì vậy, mà biết làm việc có lợi, tránh việc có hại cho Đảng, biết vì Đảng mà cất nhắc người tốt, đề phòng người gian.

d) DŨNG là dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm. Thấy khuyết điểm có gan sửa chữa. Cực khổ khó khăn, có gan chịu đựng. Có gan chống lại những sự vinh hoa, phú quý, không chính đáng. Nếu cần, thì có gan hy sinh cả tính mệnh cho Đảng, cho Tổ quốc, không bao giờ rụt rè, nhút nhát.

đ) LIÊM là không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham người tâng bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính đại, không bao giờ hủ hóa. Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ”

Như vậy, quan niệm của Hồ Chí Minh về chí công vô tư rất rộng, trong đó chứa đựng nhiều phẩm chất tốt đẹp khác. Khi nghiên cứu toàn bộ tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, các nhà nghiên cứu đã rút ra những phẩm chất quan trọng nhất của đạo đức cách mạng mà Người đã đề cập là: Trung với nước, hiếu với dân; giàu lòng yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có tinh thần quốc tế vô sản trong sáng. Các phẩm chất của đạo đức cách mạng này có quan hệ chặt chẽ nhau, làm tiền đề và là sự thể hiện của nhau.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao tinh thần chí công vô tư, thì Người là tấm gương mẫu mực, sáng đẹp về chí công vô tư. Các bậc tiền bối cách mạng thời dựng Đảng, các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cán bộ chiến sĩ bị tù đày, những người có công trong đấu tranh giải phóng dân tộc,… là biểu tượng cao đẹp tinh thần chí công vô tư. Không bút mực nào tả hết những hy sinh, mất mát mà cán bộ, chiến sĩ, đồng bào tự nguyện gánh chịu với tinh thần chí công vô tư để Tổ quốc được độc lập, thống nhất, nhân dân được vui sống thanh bình. Đó là truyền thống tốt đẹp trong thời đại Hồ Chí Minh, chúng ta cần phải trân trọng giữ gìn, giáo dục, phát huy cho các thế hệ tiếp theo.

Cuộc đấu tranh chống suy thoái, tha hóa, quan liêu, tham nhũng trong cán bộ hiện nay nhằm diệt trừ cái tà, cái ác, cái xấu; bảo vệ, phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cách mạng; xây dựng nền đạo đức, con người Việt Nam mới. Cuộc đấu tranh này chắc hẳn là khó khăn, phức tạp, lâu dài; kết quả tùy thuộc vào “lòng mình” như Bác Hồ đã nói ở trên. Nếu mọi người đều tự coi mình là một chiến sĩ, thường xuyên chiến đấu một cách dũng cảm, khống chế được kẻ thù ích kỷ, tham lam nơi bản thân, thực hành tốt lời dạy của Bác về chí công vô tư, thì chắc chắn kết quả sẽ đạt được ngày càng nhiều hơn. Khi đó, ta được hưởng trong thành quả chung: Có nhân cách cao đẹp, đạo đức trong sáng, có thể nghèo vật chất, tiền của nhưng giàu trí tuệ, tâm hồn; được Đảng tin cậy, nhân dân quý mến, dư luận đồng tình; cuộc sống ung dung, tự tại, hạnh phúc, an lành!

Ca dao, tục ngữ về chí công vô tư

Ông cha ta đã có những câu ca dao, tục ngữ về chí công vô tư rất hay.

 • Quân pháp bất vị thân
 • Tha kẻ gian, oan người ngay
 • Công ai nấy nhớ, tội ai nấy chịu
 • Chớ dong kẻ gian, chớ oan người ngay
 • Cầm cân nảy mực
 • Bênh lí, không bênh thân
 • Ăn cho đều, kêu cho sòng
 • Vay thì trả, chạm thì đền
 • Phải để việc công, việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà
 • Chẳng cho ai lận, chẳng hề lận ai.
 • Tài thượng phân minh thị trượng phu.

********************

Đăng bởi: 

Chuyên mục: Giáo Dục