Giải bài tập trang 15 bài phân số Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Viết phân số chỉ phần đã tô đậm trong hình vẽ…

1. Viết phân số chỉ phần đã tô đậm trong hình vẽ

2. Viết cách đọc phân số rồi tô màu (theo mẫu)

3. Viết vào ô trống theo mẫu:

Viết

Đọc

 \({7 \over 9}\)

Bảy phần chín

 \({6 \over {11}}\)

 

 

Viết

Đọc

 

năm phần mười hai

 

bốn phần mười lăm

4. Viết các phân số có mẫu số bằng 5, có tử số lớn hơn 0, bé hơn mẫu số: ……………..

Bài giải

1. 

2. 

3. 

Viết

Đọc

 \({7 \over 9}\)

bảy phần chín

 \({6 \over {11}}\)

sáu phần mười một

 

Viết

Đọc

 \({5 \over {12}}\)

năm phần mười hai

 \({4 \over {15}}\)

bốn phần mười lăm

4. Các phân số có mẫu số bằng 5, tử số lớn hơn 0 và nhỏ hơn mẫu số là:

\({1 \over 5};{2 \over 5};{3 \over 5};{4 \over 5}\)

Đăng bởi:

Chuyên mục: Giải bài tập