Giải bài tập trang 5 bài ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1. Câu 4: Trong buổi đồng diễn thể dục, các bạn học sinh xếp thành các hàng như nhau. Biết 4 hàng có 64 bạn. Hỏi 6 hàng có bao nhiêu bạn?…

1. Tính :

2. Nối (theo mẫu):

3. Tìm x, biết:

a) \(x + 527 = 1892\)                             b) \(x – 631 = 361\)

c) \(x \times 5 = 1085\)                                  d) \(x:5 = 187\)

4. Trong buổi đồng diễn thể dục, các bạn học sinh xếp thành các hàng như nhau. Biết 4 hàng có 64 bạn. Hỏi 6 hàng có bao nhiêu bạn?

Bài giải:

1. Tính

2. Nối (theo mẫu):

3. Tìm x, biết:

a)

\(\eqalign{
& x + 527 = 1892 \cr 
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 1892 – 527 \cr 
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \,= 1365 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& x – 631 = 361 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 361 + 631 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 992 \cr} \)

 c)

\(\eqalign{
& x \times 5 = 1085 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\, = 1085:5 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\, = 217 \cr} \)

 d)

\(\eqalign{
& x:5 = 187 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\, = 187 \times 5 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\, = 935 \cr} \)

4. Tóm tắt

Bài giải

Số học sinh có trong một hàng là:

64 : 4 =16 ( học sinh )

Số học sinh có trong 6 hàng là :

16  6 = 96 ( học sinh )

Đáp số: 96 học sinh

Đăng bởi:

Chuyên mục: Giải bài tập