Nội Dung

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 5: NATURAL WONDERS OF VIET NAM sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải LOOKING BACK Unit 5 trang 56 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ các bài tập kèm phần dịch nghĩa, ngắn gọn và dễ hiểu nhất, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Vocabulary trang 56 Tiếng Anh 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Giải bài 1 trang 46 Tiếng Anh 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

1. Write the name of each picture.

(Viết tên của mỗi bức tranh.)

Trả lời:

1. waterfall (thác nước) 2. cave (hang động)
3. desert (sa mạc) 4. river (sông)
5. beach (bãi biển) 6. island (đảo)

Giải bài 2 trang 56 Tiếng Anh 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

2. Match the name of a natural wonder in column A with a word indicating it in colmn B. 1 is an example.

(Nối tên của một kỳ quan thiên nhiên ở cột A với một từ chỉ định ở cột B. 1 là một ví dụ.)

Trả lời:

2. c 3. a 4. e 5. f 6. b

2 – c: Ban Gioc waterfall (thác Bản Giốc)

3 – a: Ha Long bay (vịnh Hạ Long)

4 – e: Cuc Phuong forest (rừng Cúc Phương)

5 – f: The Sahara desert (sa mạc Sa-ha-ra)

6 – b: Con Dao island (đảo Côn Đảo)


Giải bài 3 trang 56 Tiếng Anh 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

3. Write the words.

(Viết các từ.)

Trả lời:

1. scissors (cái kéo)

2. sleeping bag (túi ngủ)

3. compass (la bàn)

4. backpack (ba lô)

5. plaster (băng cá nhân)


Grammar trang 56 Tiếng Anh 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Giải bài 4 trang 56 Tiếng Anh 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

4. Find the mistake in each sentence and correct it.

(Tìm lỗi trong mỗi câu và sửa lại cho đúng.)

Example: There is some wonderful camping sites in our area.

(Có những điểm cắm trại tuyệt vời ở khu chúng ta sống.)

is → are

1. How many candles is on that birthday cake?

___________

2. There are much snow on the road.

___________

3. Michael can play different musical instrument.

___________

4. There are not much milk left in the fridge.

___________

5. Don’t take too much luggages on your trip.

Trả lời:

1. is → are

How many candles are on that birthday cake? (Có bao nhiêu cây nến trên chiếc bánh sinh nhật đó?)

2. are → is

There is much snow on the road. (Có nhiều tuyết trên đường.)

3. instrument → instruments

Michael can play different musical instruments. (Michael có thể chơi nhiều nhạc cụ khác nhau.)

4. are → is

There is not much milk left in the fridge. (Không còn nhiều sữa trong tủ lạnh.)

5. luggages → luggage

Don’t take too much luggage on your trip. (Đừng mang quá nhiều hành lỳ cho chuyến đi của bạn.)


Giải bài 5 trang 56 Tiếng Anh 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

5. Complete the dialogue, using must / mustn’t.

(Hoàn thành bài hội thoại sử dụng must/ mustn’t.)

A: It’s dangerous to go hiking there. You (1) _____ tell someone where you are going.

B: Yes. And I (2) _____ take a warm coat. it’s very cold there.

A: Right. But you (3) _____ bring any heavy of unnecessary things with you.

B: OK, and I (4) _____ take a mobile phone. It’s very important.

A: And you (5) _____ orget to bring a compass.

Trả lời:

1. must 2. must 3. mustn’t 4. must 5. mustn’t

A: It’s dangerous to go hiking there. You must tell someone where you are going. (Đi bộ đường dài ở đó rất nguy hiểm. Bạn phải nói cho ai đó biết bạn đang đi đâu.)

B: Yes. And I must take a warm coat. It’s very cold there. (Vâng. Và tôi phải mặc áo ấm. Ở đó rất lạnh.)

A: Right. But you mustn’t bring any heavy of unnecessary things with you. (Đúng vậy. Nhưng bạn không được mang theo bất kỳ vật nặng không cần thiết nào bên mình.)

B: OK, and I must  take a mobile phone. It’s very important. (Được rồi, và tôi phải mang theo điện thoại di động nữa. Nó rất quan trọng.)

A: And you mustn’t forget to bring a compass. (Và bạn không được quên mang theo la bàn.)


Bài trước:

? Giải SKILLS 2 Unit 5 trang 55 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

? Giải PROJECT Unit 5 trang 57 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải LOOKING BACK Unit 5 trang 56 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com“