Sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, các trường sẽ tiến hành in giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời cho các em. Các em sử dụng mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời này để nhập học vào trường Đại học, Cao đẳng mình trúng tuyển khi chưa có bằng tốt nghiệp THPT chính thức.

Chậm nhất vào ngày 2/8/2021, các trường sẽ cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh. Chi tiết mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 tạm thời trong bài viết dưới đây của :

Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (Tạm thời)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

….……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT
(Tạm thời)

Học sinh:…………………………………………

Ngày sinh: …………………….… Dân tộc: ……

Giới tính:…………………………………………

Nơi sinh:…………………………………………

Đã dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021.

Tại:…………………………………………………

Số báo danh:……………………………………

Điểm xét Tốt nghiệp: ………; trong đó điểm từng môn thi là:

Môn Điểm TB lớp 12 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ/thay thế Môn tự chọn Ghi chú
Điểm

* Điểm khuyến khích (nếu có): …………………

* Diện xét TN (nếu có): …………………………

Đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp THPT theo quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giấy chứng nhận tạm thời có giá trị trong thời gian 01 năm chờ cấp bằng tốt nghiệp THPT chính thức.

Chữ ký học sinh

….…….., ngày…. tháng….. năm 2021
T/L GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ VÀ QLCLGD

….…………………

Đăng bởi:

Chuyên mục: Biểu mẫu giáo dục